REGULAMIN KLUBU KYOKUSHIN KARATE im. Masutatsu Oyama
 
 1. Zajęcia karate prowadzone są przez Klub Kyokushin Karate z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 35 B .
 2. Struktura zajęć karate umożliwia uwzględnienie indywidualnych potrzeb każdego z ćwiczących zależnie od wieku i poziomu zaawansowania. Podstawą skierowania do odpowiedniej grupy jest wiek oraz posiadany stopień karate.
 3. KKK zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy, gdy liczba aktywnie ćwiczących w tej grupie jest mniejsza niż 10 osób i przeniesienia uczestników do innej grupy o tym samym poziomie.
 4. Zajęcia nie odbywają się w dniach świątecznych.
 5. W czasie ferii zimowych i w czasie przerwy Wielkanocnej zajęcia wszystkich grup odbywać się będą w siedzibie Klubu na ul. Kościuszki 35 b.
 6. Zasady opłat składek członkowskich podane są w Regulaminie Opłat.
 7. Dokonanie wpłaty zgodnej z Regulaminem Opłat upoważnia uczestnika do:
 • brania udziału w zajęciach grupy treningowej,
 • za zgodą instruktora do nieodpłatnego uczestnictwa w zajęciach innych grup treningowych (zgoda dotyczy dobrania odpowiedniego poziomu zaawansowania grupy dodatkowej).
 • korzystania z konsultacji wszystkich instruktorów,
 • nieodpłatnego korzystania z siłowni Klubu
 • uczestnictwa w egzaminach na kyu za zgodą instruktora prowadzącego,
 • uczestnictwa w integracyjnych zajęciach dodatkowych organizowanych przezKKK
 • ubiegania się o zakwalifikowanie do kadry klubowej
8. Członkowie Klubu zobowiązani są do wykupienia z poczatkiem nowego roku kalendarzowego rocznej licencji EKO( European Karate Organization) i WKO ( World Karate Organization)
9. Członkowie klubu powinni uczestniczyć w obozach zimowych i letnich.
10. Od uczestnika zajęć wymagana jest punktualność, zdyscyplinowanie i aktywny udział w treningach.
11. Uczestnicy zajęć muszą posiadać aktualne bania sportowo - lekarskie z adnotacją lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w treningach karate.
12. Uczestnicy zajęć muszą posiadać karategi z obowiązkowo naszytym logo karate kyokushin
13 Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania zasad zachowania godnych karateka ujętych w Etykiecie dojo.
14 Za szkody materialne wyrządzone przez niepełnoletnich uczestników odpowiadają ich opiekunowie.
14. KKK odpowiada za bezpieczeństwo ćwiczących podczas treningów i innych zajęć organizowanych przez KKK (np. obozy, zgrupowania, itp.).
REGULAMIN OPŁAT w Klubie Kyokushin Karate im. M. Oyama
 1. Cykl treningowy trwa od września bieżącego roku do końca sierpnia następnego roku. Za miesiące od września do czerwca czerwca obowiązuje opłata składek członkowskich w wysokości 120 zł za miesiąc a za miesiące lipiec i sierpień w wysokości 60 zł, Dla dzieci z grupy 4-6 lat składka członkowska wynosi odpowiednio 150 i 75 zł
 2. Niezapłacenie wszytkich składek członkowskich w okresie całego cyklu treningowego powoduje wykluczenie z członkostwa w następnym cyklu treningowym.
 3. W miesiącach wakacyjnych tj. lipiec i sierpień zajęcia odbywać się będą w dojo przy ul. Kościuszki 35B we Wrocławiu dwa razy w tygodniu w dwóch grupach młodzieżowej i dorosłej oraz dziecięcej bez podziału na stopień zaawansowania.
 4. Opłata wpisowa dla nowych członków klubu wynosi 70. W przypadku przerwy w opłacaniu składek członkowskich pow. 3 miesięcy należy ponownie opłacić wpisowe.
 5. Dla członków tej samej rodziny (rodzeństwo, rodzice i dzieci, małżeństwo) zniżka w opłacie składki członkowskiej wynosi 15%.
 6. Opłatę składki członkowskiej należy dokonać z góry za dany miesiąc.
 1. Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.
 2. Czasowanieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zawieszenia opłat składki członkowskiej, niezależnie od przyczyny nieobecności oraz czasu jej trwania.
 3. Rezygnacja z członkostwa w każdym przypadku wymaga powiadomienia i nie uprawnia do zwrotu wniesionych wpłat. Wobec braku zgłoszenia o rezygnacji, KKK naliczać będzie należne mu składki miesięczne.
 4. Klub zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości składki członkowskiej w cyklu treningowym.
 5. Nowi członkowie Klubu zobowiązani są opłacić licencję Europejskiej Organizacji Karate Shinkyokushin i WKO ( World Karate Organization)w wysokości 50 zł (na początku roku kalendarzowego). Poozostali członkowie opłacaja członkostwo EKO i WKO w wysokości 10 zł
 6. Za korzystanie z siłowni opłata wynosi :
 • dla członków klubu korzystanie z siłowni jest darmowe
 • dla osób nie będących członkami Klubu 80 za miesiąc.
 • dla rodziców lub opiekunów dzieci trenujących w Klubie 60 zł na miesiąc
Wszystkie opłaty mogą być dokonywane przelewem na konto KKK: Klub Kyokushin Karate im. M. Oyama, 50-011 Wrocław, ul. Kościuszki 35, ING Bank :
09 1050 1504 1000 0022 6583 0477.
Tytułem wpłaty wpisać: opłata składki członkowskiej za jaki miesiąc oraz za kogo)
 
 

 Drukarnia Kursor

Sklep sportowy Meta